Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj on-line služieb, a to balíčkov InstaBoost Starter, InstaBoost Business a InstaBoost Pro (ďalej jednotlivo len “služba InstaBoost” a ďalej spolu len “služby InstaBoost”) od Predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť Instaboost s.r.o. a to prostredníctvom webovej stránky https://instaboost.sk .

V prípade, ak sa ako Kupujúci s čímkoľvek z týchto VOP nestotožňujete alebo s čímkoľvek nesúhlasíte, prosíme vyjadrite svoj nesúhlas neakceptovaním týchto VOP. Kupujúci vyjadrením súhlasu alebo zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal v celom rozsahu, porozumel ich významu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Predávajúci:

Instaboost s.r.o.
Světova 523/1
Libeň, 180 00
Praha 8 Česká Republika

IČO:  08914613

Bankové spojenie CZ: Raiffeisenbank, a.s. , IBAN: CZ5855000000002135715002

Tel.: +421 948 909 876, e-mail: info@instaboost.sk

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou C 326648

v obchodnom registri mestského súdu v Prahe.

Kupujúci:

Akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho splnila podmienky uvedené v týchto VOP.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito VOP spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len “kúpna zmluva”), ktorej predmetom je služba InstaBoost, ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, alebo pri reklamácii služieb poskytovaných Predávajúcim.

 1. Špecifikácia služby InstaBoost

Služba InstaBoost slúži výlučne len na propagačné účely užívateľského účtu Kupujúceho na sociálnej sieti Instagram prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len “Instagram”).

Kupujúci sa zaväzuje, že poskytne plný prístup Predávajúcemu k účtu na sociálnej sieti Instagram (prihlasovacie meno a heslo) a to do troch kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy alebo odoslania objednávky. Kupujúci sa zaväzuje počas trvania kúpnej zmluvy prihlasovacie meno a heslo k účtu na sociálnej sieti Instagram nezmeniť; v prípade nutnosti zmeny týchto údajov bezodkladne kontaktuje Predávajúceho. V prípade porušenia týchto povinností má Predávajúci kedykoľvek právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kupujúci sa zaväzuje, že počas doby poskytovania služby InstaBoost nebude využívať funkcionality Instagramu akými sú like (lajk), follow (sledovanie) a unfollow (zrušenie sledovania). V prípade porušenia tejto podmienky má Predávajúci kedykoľvek právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že počas trvania kúpnej zmluvy bude dbať na pokyny Predávajúceho. Služba InstaBoost využíva Instagramový účet Kupujúceho na zameranie konkrétnych cieľov stanovených Kupujúcim na sociálnej sieti Instagram. Ide o legitímnu verziu marketingovej metódy, ktorá zvyšuje rast počtu sledujúcich (followerov) na Instagramovom účte Kupujúceho. Predávajúci sa žiadnym spôsobom nezaväzuje ku konkrétnemu počtu nových sledujúcich (followerov), komentárov (comments) a lajkov (likes) na Instagramovom účte Kupujúceho. Počet nových sledujúcich (followerov) závisí na kvalite a zaujímavosti zvoleného segmentu sociálnej siete Instagram Kupujúcim. Služba InstaBoost v cieľovom segmente siete Instagram reaguje na dané príspevky cez “hash-tagy” daného segmentu, Predávajúci nemôže garantovať reakcie na obsah s nevhodným materiálom (Príklad: Príspevky s prvkami nahoty s “hash-tagom” #fitness #nutrition). V prípade že účet na sociálnej sieti Instagram nie je starší ako 40 dní je o tom Kupujúci povinný informovať Predávajúceho.

Predávajúci je kedykoľvek aj bez súhlasu Kupujúceho oprávnený, najmä z dôvodu zásahu vyššej moci, zmeniť podmienky kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti je povinný Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho. Ak Kupujúci s novými podmienkami kúpnej zmluvy nebude súhlasiť, musí o tejto skutočnosti do 5 kalendárnych dní Predávajúceho informovať alebo v tej istej lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci poskytovaním služby InstaBoost nijakým spôsobom Kupujúcemu negarantuje dosiahnutie požadovaného cieľa alebo výsledku a očakávania Kupujúceho sa nemusia zhodovať s výsledkom poskytnutej služby Predávajúcim.

 1. Platobné podmienky

Kupujúci objednaním služby InstaBoost vyhlasuje, že bezvýhradne súhlasí s týmito VOP, rozumie a akceptuje všetky podmienky poskytovaných služieb. V prípade konania Kupujúceho, ktoré nie je v súlade s týmito VOP, ďalej podvodného alebo nedbalostného konania zo strany Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo prerušiť poskytovanie služby InstaBoost bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy v akejkoľvek výške.

Kupujúci za poskytovanie služby InstaBoost zaplatí prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Trustpay alebo bankovým prevodom v prospech Predávajúceho na bankový účet č. IBAN SK7711000000002945071990. Pri vypĺňaní platobného príkazu je Kupujúci povinný zadať variabilný symbol, ktorý korešponduje s číslom vystavenej objednávky Predávajúcim.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na webovej stránke Predávajúceho pri službe InstaBoost v dobe objednania služby InstaBoost. Kupujúci obdrží službu InstaBoost za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet Predávajúceho.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odosielaná Kupujúcemu výlučne elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Odovzdanie služby Predávajúcim a prevzatie služby Kupujúcim je možné až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 1. Opakovaná platba

V prípade kúpy vybraných služieb, a to konkrétne balíkov STARTER (1 mesiac), BUSINESS (3 mesiace) a PRO (6 mesiacov) sa zakladajú takzvané opakované platby.

Opakovaná platba na účely týchto VOP znamená strhávanie vopred dohodnutej čiastky vo vopred dohodnutých intervaloch z platobnej karty Kupujúceho Predávajúcim.

Údaje na platobnej karte spracúva spoločnosť Trust Pay, a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (v dobe vydania týchto VOP najvyššia úroveň dátového zabezpečenia vo finančnom sektore).

a) Kedy sa opakovaná platba zakladá
Opakované platby sa zakladajú výhradne pri kúpe balíkov InstaBoost a to výhradne pri platbe platobnou kartou, v mesačných intervaloch. Pri žiadnych ostatných platobných metódach a platobných intervaloch sa opakovaná platba nezakladá.

b) Maximálna čiastka opakovanej platby
Maximálna čiastka opakovanej platby je suma, ktorú Kupujúci zaplatí za prvý platený mesiac. Maximálna výška tejto sumy pri balíku STARTER je 59 €, pri balíku BUSINESS je 149 € a pri balíku MANAGER je 249 €.

c) Fixnosť opakovanej platby
Platba, ktorú Kupujúci zaplatí v prvom zúčtovacom mesiaci je fixná a nebude sa navyšovať ani znižovať po celú dobu využívania služby InstaBoost.

d) Dátum a frekvencia strhávania opakovanej platby
Dátum strhávania opakovanej platby nie je stanovený na presný deň, závisí od dátumu, kedy sa Kupujúci zaregistroval a produkt si prvýkrát zakúpil. Frekvencia strhávania opakovanej platby je nastavená na mesačné intervaly. Kupujúcemu bude teda čiastka strhnutá vždy v opakujúci sa kalendárny deň v mesiaci, kedy si službu InstaBoost kúpil.

e) Zrušenie opakovaných platieb
Kupujúci môže opakované platby kedykoľvek bezplatne a bez akéhokoľvek dôvodu zrušiť. Možnosť odhlásiť sa Kupujúci nájde v potvrdení o platbe od spoločnosti TrustPay, a.s. v päte každého e-mailu informujúceho o strhnutí opakovanej platby alebo vo svojom užívateľskom účte. Po zrušení opakovaných platieb bude mať platný balík do konca zmluvne dojednaného obdobia a následne sa môže Kupujúci kedykoľvek opätovne prihlásiť s vytvorením novej objednávky služby InstaBoost.

f) Preferovaný kanál komunikácie
Preferovaná metóda komunikácie je e-mail, konkrétne e-mailová adresa Predávajúceho info@instaboost.sk a e-mailová adresa Kupujúceho. Cez vyššie spomenutý e-mail budú Kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu posielané všetky informácie ohľadom opakovaných platieb, zakúpenej služby InstaBoost a všetkého ďalšieho, čo s touto službou súvisí.

 1. Reklamácia a vrátenie peňazí

Kupujúci má právo požiadať o prerušenie poskytovania služby InstaBoost. Kupujúci je povinný takúto požiadavku oznámiť odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho reklamacie@instaboost.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo 48 hodín na registráciu žiadosti a Predávajúci si vyhradzuje 30 dňovú lehotu na vybavenie reklamácie (vyhovenie, zamietnutie). Pokiaľ bude Vašej reklamácii vyhovené, t.j. žiadosť bude schválená, služba Instaboost bude vypnutá nasledujúci kalendárny deň a to odo dňa informovania Kupujúceho e-mailom. V prípade vyhovenia Vašej reklamácie bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť sumy odvíjajúca sa od doby trvania poskytovania služby Instaboost.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje akýkoľvek prejav Kupujúceho o nespokojnosti so službou InstaBoost alebo balíčkom služieb InstaBoost, ktorý bol doručený Predávajúcemu, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo písomne.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, týmto súhlasí so začatím poskytovania služby InstaBoost pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”), Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Touto cenou za skutočne poskytnuté plnenie sa rozumie pri balíku STARTER 80% z celkovej platby za balík, pri balíku BUSINESS 60% z celkovej platby za balík a pri balíku MANAGER 40% z celkovej platby za balík.

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa nasledujúceho vzorového formulára:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. :
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 1. Autorské práva Predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje, že nebude šíriť texty, fotografie a ďalšie materiály používané na webových stránkach Predávajúceho, bez písomného súhlasu Predávajúceho.

Služba InstaBoost a jej balíčky, ktoré sú predmetom predaja webovej stránke Predávajúceho, sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Kupujúci je oprávnený používať poskytnutú službu InstaBoost výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený službu InstaBoost nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám. V prípade porušenia týchto povinností má Predávajúci kedykoľvek právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. Užívanie a záruka

Kupujúci sa zaväzuje, že bude používať stránky InstaBoost len spôsobom, ktorý rešpektujte podmienky poskytovania služieb stránok sociálnej siete Instagram. Služba InstaBoost neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu za poskytované služby Kupujúcemu. Keďže služba InstaBoost využíva a je závislá na internetovom pripojení, dostupnosť webových stránok Predávajúceho a sociálnej siete Instagram nie je vždy zaručená.

 1. Ochrana osobných údajov

Podrobnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov nájdete na webovej stránke Predávajúceho v časti “Ochrana osobných údajov” https://instaboost.sk/ochrana-osobnych-udajov/ .

 1. Možnosť odhlásenia

V zmysle zásad spracovania osobných údajov by sme radi Vami poskytnuté osobné údaje použili na poskytovanie informácii o službách, ktoré poskytujeme a za účelom zistenia Vášho názoru na ne a preto aby sme ich mohli neustále zlepšovať vo Váš prospech. Uvedomujeme si, že tieto osobné údaje poskytujete dobrovoľne a svoj súhlas s ich poskytnutím môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak si neželáte ďalej dostávať e-mailovú komunikáciu, môžete sa z odberu tejto komunikácie kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého e-mailu zaslaného nami ako Predávajúcim.

 1. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť. Oznámenie zmeny bude považované za platné dňom uverejnenia na stránkach poskytovateľa služby InstaBoost. InstaBoost sa nezaväzuje k akémukoľvek ďalšiemu oznámeniu zmeny na webových stránkach poskytovateľa služby alebo softvéru InstaBoost.

 1. Platnosť a účinnosť Všeobecných obchodných podmienok

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho https://instaboost.sk/, t. j. dňa 07.04.2020.