OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné

Jedná sa o najnovšiu verziu Obchodných podmienok služby Instaboost a to od 1. Januára 2019. Ak sa s niečím z našich obchodných podmienok nestotožňujete, prosím neakceptujte tieto podmienky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line služieb a balíčkov InstaBoost Starter, Business a Manager (ďalej len služby InstaBoost) spoločnosti Amalker s.r.o. na internetovej stránke https://instaboost.sk

Predávajúci:

AMALKER s.r.o

Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava 
Slovenská republika

IČO: 51042053
DIČ: 2120571200

Bankové spojenie SK: ČSOB, a.s. , IBAN: SK6975000000004025560205
Telefónne číslo: +421 948 011 197, e-mail: info@instaboost.sk

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vl.č.: 131465/B v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava.

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok predávajúceho naplnila podmienky uvedené v ďalších bodoch týchto VOP.

 

2. Špecifikácia poskytovaných služieb

Služba Instaboost bude použitá len na propagačné účely Instagramového účtu objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne plný prístup poskytovateľovi služby k Instagram účtu (prihlasovacie meno + heslo).

Ďalej sa objednávateľ služby zaväzuje, že počas zmluvnej doby bude dbať na pokyny poskytovateľa služby Instaboost. Služba Instaboost využíva Instagramový účet objednávateľa na zameranie konkrétnych cieľov na Instagramovej sieti. Toto je veľmi legitímna verzia marketingovej metódy, ktorá zvyšuje rast počtu sledujúcich na účte objednávateľa. Poskytovateľ sa žiadnym spôsobom nezaväzuje ku konkrétnemu počtu nových sledujúcich, komentárov a “lajkov” na účte objednávateľa. Počet nových sledujúcich závisí na kvalite a zaujímavosti zvoleného segmentu siete Instagram objednávateľom. Služba Instaboost v cieľovom segmente siete Instagram reaguje na dané príspevky cez “hash-tagy” daného segmentu, poskytovateľ nemôže garantovať reakcie na obsah s vhodným materiálom (Príklad: Príspevky s prvkami nahoty s “hash-tagy” #fitness #nutrition). V prípade že Instagramový účet nie je starší ako 40 dní je o tom objednávateľ povinný informovať poskytovateľa. Poskytovateľ služby je oprávnený, najmä z dôvodu nečakaných situácií, zmeniť dohovorené podmienky – bezodkladne však informuje objednávateľa o zmene. Ak objednávateľ so zmenami nesúhlasí, musí o tom do 5 dní poskytovateľa informovať, prípadne odstúpiť od zmluvy. Inak podmienky prijíma.

 

3. Platobné podmienky

Objednávateľ súhlasí, že zaplatením služby Instaboost, rozumie a akceptuje všetky podmienky poskytovaných služieb. V prípade podvodného konania zo strany objednávateľa si poskytovateľ služby vyhradzuje právo prerušiť službu bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy v akejkoľvek výške.

Objednávateľ zaplatí objednanú službu prostredníctvom platobnej brány spoločnosti GoPay alebo bankovým prevodom v prospech poskytovateľa na bankový účet s číslom SK6975000000004025560205 pri vypĺňaní platobného príkazu je objednávateľ povinný zadať variabilný symbol, ktorý korešponduje s číslom objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode predávajúceho pri nadobudnutej službe InstaBoost v dobe objednania služby InstaBoost. Kupujúci dostane službu InstaBoost za cenu platnú v okamihu objednania. Amalker, s.r.o. nie je platca DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie služby kupujúcim je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

 

4. Reklamácia a vrátenie peňazí

Objednávateľ má právo vzniesť požiadavku o prerušenie služby Instaboost. Ďalej je objednávateľ povinný takúto požiadavku oznámiť odoslaním elektronickej správy na schránku poskytovateľa reklamacie@instaboost.sk.  V poskytovateľ služby Instaboost si vyhradzuje právo 48h na registráciu žiadosti a následné posúdenie (vyhovenie, zamietnutie). Pokiaľ bude žiadosť schválená, služba Instaboost bude vypnutá nasledujúci kalendárny deň a to odo dňa informovania objednávateľa emailom. V prípade schválenia bude objednávateľovi vrátená suma zodpovedajúca počtu dní od doby vypnutia služby do konca pôvodne dohodnutého obdobia poskytovania služby a bude odpočítaná hodinová sadzba vo výške 10,-€/hodina potrebná pre analýzu a spárovanie instagramového profilu klienta s nástrojom služby InstaBoost.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje akýkoľvek prejav kupujúceho o nespokojnosti so službou Instaboost alebo balíčkom služieb Instaboost, ktorý bol doručený Predávajúcemu, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo písomne.

Zo zákona má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

6. Autorské práva predávajúceho

Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť texty, fotky používané na stránkach poskytovateľa služby Instaboost, bez písomného súhlasu zástupcu Instaboost.

Služba InstaBoost a jej balíčky, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnutú službu InstaBoost a  výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený službu InstaBoost nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám.

 

7. Užívanie a záruka

Objednávateľ sa zaväzuje, že bude užívať stránky Instaboost len spôsobom, ktorý rešpektujte podmienky poskytovania služieb stránok Instagramu. Instaboost neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu za poskytované služby objednávateľovi. Keďže InstaBoost na poskytovanie služby užíva internetové pripojenie, dostupnosť webových stránok nie je vždy zaručená.

8. Zmeny obchodných podmienok

Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť. Oznámenie zmeny bude považované za platné dňom uverejnenia na stránkach poskytovateľa služby Instaboost. Instaboost sa nezaväzuje k akémukoľvek ďalšiemu oznámenia zmeny na webových stránkach poskytovateľa služby alebo softvéru Instaboost.

 

9. Zásady ochrany osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky získané osobné údaje objednávateľa budú použité iba k naplneniu objednávky. Ďalej sa poskytovateľ služby Instaboost zaväzuje, že nebude osobné údaje objednávateľa poskytovať žiadnej tretej strane. Používame ich na vzájomnú obchodnú komunikáciu a zdieľanie informácií, do budúcna k realizácii možných obchodov, taktiež ku komplexnej zákazníckej administratíve a tiež na marketingové účely. Tieto údaje sa ukladajú do databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

Na požiadanie vám podľa možnosti obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na nás a kontaktovať nás.

10. Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovou stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy.

Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár alebo vyplnením objednávky. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Registráciou na našich stránkach a vyplnením údajov do webového formulára nám dávate Váš súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a umožníte nám zasielať Vám obchodné oznámenia, z ktorých sa môžete kedykoľvek, podľa zákonných podmienok, odhlásiť a Váš súhlas tak vziať späť.

Vyplnením prípadného predajného formulára zákazník súhlasí so zaradením ním vyplnených osobných údajov do databázy prevádzkovateľa, ako správcu, a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a s príjmom obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň zákazník udeľuje súhlas s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

 

11. Možnosť odhlásenia

Chceme Vaše údaje použiť na to, aby sme Vás mohli informovať o našich a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť a my urobíme nápravu. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu obchodných oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.